Programmascan

Positioneer je activiteiten in een specifieke context en een meerjarig perspectief van waardecreatie. Met de programmascan kan je voor een specifiek gebied een plan en beoordelings kader maken voor een consistente cultuurimpuls en na drie tot vijf jaar de effecten daarvan meten. Met AIM kan je tussentijds de voortgang monitoren.

Het gaat daarbij om de volgende vier thema’s:

  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Sociale Cohesie
  • Publieke beeldvorming
  • Fysieke leefbaarheid

In een nulmeting wordt op basis van reeds beschikbare (statistische) gegevens en wijkgesprekken per wijk of buurt het vermogen van bewoners met betrekking tot deze  thema's berekend en gepresenteerd en met betrokkenen in de wijk besproken. Op basis van deze analyse wordt een advies geformuleerd over het type culurele interventies dat mogelijk het verschil kan maken in de betreffende setting. Daarna kan een weloverwogen cultuurimpuls worden ingezet bestaande uit een groot aantal culturele interventies die zoveel mogelijk in samenhang worden uitgevoerd en in AIM worden gedocumenteerd. Na drie tot vier jaar worden de zelfde data over de wijk nog een keer opgehaald, doorgerekend en gepresenteerd. Middels regressieanalyse kunnen vervolgens de effecten van de cultuurimpuls worden gededuceerd. Op basis van de projectdocumentatie en de effectmeting kan tot slot een maatschappelijke kosten en baten analyse worden uitgevoerd met conclusies en aanbevelingen voor eventuele volgende interventies in het zelfde gebied of elders.

Programmatische benadering
Dit type effectmeting is alleen zinvol als de betrokken partijen programmatisch werken en ook daadwerkelijk investeren in een kwalitatief en kwantitatief stevige cultuurimpuls. Zonder een krachtige impuls is er immers ook geen meetbaar effect te verwachten. Het ligt dus voor de hand om tegelijk te investeren in een goed scholings- en intervisietraject van partners en makers; zowel op managementniveau als op de werkvloer. Bijkomend voordeel is dat de uitvoerders daarbij leren om zelf de projectscan en het projectenweb te gebruiken. Dat stimuleert het lerend vermogen en vergemakkelijkt de documentatie van de interventies. Kiezen voor effectmeting met de programmascan betekent dus in feite kiezen voor een uitgebreid pakket van netwerkvorming, scholing, onderzoek en documentatie. Onder programmatisch werken verstaan we het volgende:

• Missie en visie. Je organisatie heeft een lange termijn doel en strategie en werkt die uit in een serie van projecten. Eén zwaluw maakt de lente niet.
• Meerjarig. Je organisatie concentreert zich voor minimaal 3 jaar op één gebied en/of één gemeenschap. Het kost tijd om te kunnen wortelen, groeien en oogsten.
• Lerende organisatie. Je organisatie wil systematisch leren door optimaal ervaring en kennis te delen met alle relevante partners. It takes a village to raise a child.

CAL-XL labs
Organisaties en strategische allianties die er voor kiezen om programmatisch te werken en daar CAL-XL als kennispartner ook meerjarig bij betrekken noemen we CAL-XL Labs. De eerste Labs van CAL-XL waren vanaf 2012 Lab Brabant (Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant en Kunstbalie), Lab Rotterdam-Zuid (Stichting de Verre Bergen) en Lab Spots (Culturele Hoofdstad van Europa Kosice 2013). In 2015 zijn daar Lab Arnhem (Kunstbedrijf Arnhem), Lab Friesland (Keunstwurk en Culturele Hoofdstad van Europa 2018) en het Middlands Arts Lab (Paul Hamlyn Foundation en Arts Concil in de UK) bijgekomen. Lees meer onder CAL-XL labs

Wie doet wat?
De data over de vermogens in de wijk worden ‘opgehaald’, doorgerekend en overzichtelijk gepresenteerd door ABF Cultuur (Jan Brouwer). De data over de interventies worden opgebouwd door de uitvoeringsorganisatie in het veld met ondersteuning van CAL-XL Advies (cruciaal voor de effectmeting). Het advies en de evaluatie wordt geformuleerd i.s.m. Cigarbox (Pieter Brouwer). Naar behoefte kan in de tussenliggende periode eventueel via CAL-XL Advies nog speciek projectonderzoek worden uitgevoerd met aandacht voor specifieke effecten en/of methodieken waar men extra benieuwd naar is. In Brabant en Rotterdam is ook samengewerkt met Atlas voor Gemeenten (Gerard Marlet) maar dat bleek geen goede match te zijn. Lees meer onder opdrachtgevers en opdrachtnemers.
 

Ingrid Docter