Netwerkmeetings

Je kunt bij CAL-XL terecht voor het organiseren of bijwonen van een netwerkmeeting over een onderwerp op het gebied van kunst en maatschappelijke ontwikkeling. Binnenkort meer over de nieuwere formules zoals de debatcyclus 'dwarskijkers' en het 'projectenweb café'. Hieronder een beschijving van de 'klassieke' CAL-XL netwerkdag zoals we die de afgelopen jaren veel hebben georganiseerd.

Dwarskijkers
CAL-XL Advies heeft nu twee keer als onderdeel van de makers opleiding (in Brabant en Friesland) een publieke debatserie georganiseerd over kunst en maatschappelijke ontwikkeling. Deze zijn zeer goed ontvangen en smaken naar meer. Lees hier meer over de Friese Dwarskijkers-Debatcyclus van najaar 2015.

De 'klassieke' CAL-XL Netwerkdag
De doelgroepen van de 'klassieke' netwerkdag zijn makers en partners van particicipatieve kunstpraktijken: kunstenaars en andere creatieve krachten die op eigen initiatief of als opdrachtnemer projecten uitvoeren, en medewerkers van culturele instellingen, welzijnsorganisaties, woningcorporaties, overheden, creatief producenten en cultuuraanjagers die als opdrachtgever en/of als partner betrokken zijn bij community arts projecten.


Op dit moment organiseren we even geen 'klassieke' netwerkdagen meer. Heb je interesse om samen met ons een dergelijke netwerkdag te organiseren dan is dat - afhanleijk van het thema en inze beschikbaarheid - eventueel nog wel mogenlijk. Kijk hieronder voor meer informatie over het format. Of neem direct contact op met Sikko Cleveringa.

Partners en makers
Op iedere bijeenkomst staat steeds één thema centraal dat van belang is voor de betreffende doelgroep. ‘Partners’ kunnen ook naar een netwerkdag voor ‘makers’ - en andersom - maar moeten zich dan realiseren dat het perspectief van ‘de ander’ centraal staat. Voor makers belichten we thema’s vanuit een ‘verticaal’ perspectief: vragen rond  artistieke verbeeldingskracht en maatschappelijk engagement; de verhouding tussen de brongroep, de kunstenaar en het publiek. Voor partners belichten we thema’s vanuit ‘horizontaal’ perspectief; vragen rond de rol van kunst in maatschappelijke ontwikkeling; de verhouding tussen de gemeenschap, de kunstenaar, de fysieke omgeving en de maatschappelijke voorzieningen.Deelnemers
We mikken op een deelname van minimaal 40 en maximaal 60 ervaringsdeskundigen in een mix van koplopers en nieuwe belangstellenden, landelijke en regionale partijen (inclusief de organisatoren en inleiders). Deelnemers worden aangesproken op hbo denk- en werkniveau.

Sprekers
We zoeken altijd naar sprekers met een onderscheidend verhaal die dat ook op een prikkelende manier weten over te brengen. In overleg met de sprekers wordt ook vorm gezocht voor een weerslag van het betoog op de website van CAL-XL (filmopname, samenvatting van de tekst, bestaand artikel). Een constructief kritische blik is ook zeker welkom.Opbouw

De netwerkdagen hebben in principe een vast stramien waar naar omstandigheden van kan worden afgeweken. Eerst een inspirerende inleiding, dan intervisiesessies rond concrete projecten en dilemma’s en tot slot een ‘veldbezoek’ bij de gastorganisatie. Tussen de middag is er een lunch en tot slot is er een borrel.

Intervisie
We kiezen voor gestructureerde intervisie op concrete projecten en dilemma’s omdat we geen vrijblijvende succesverhalen of dromen willen horen maar serieuze gesprekken willen voeren over de weerbarstige praktijk. De ‘probleemeigenaar’ presenteert zijn project en zijn dilemma in een ‘liftpitch’ van max. 2 minuten in de plenaire bijeenkomst. Op basis daarvan kiezen de deelnemers een intervisiegroep. De intervisiegroep gaat vervolgens onder leiding van een moderator gedurende 40 minuten in vijf stappen aan de slag:

  • de probleemeigenaar formuleert (nogmaals) zijn dilemma; dat is een ‘hoe’ vraag met een concreet handelingsperspectief;
  • de deelnemers proberen door open vragen het dilemma eventueel scherper te krijgen; wat is ‘de vraag achter de vraag?’
  • de probleemeigenaar herformuleert zijn dilemma tot dat het ‘klopt’;
  • de deelnemers geven nu één voor één praktisch advies vanuit eigen ervaring;
  • de probleemeigenaar geeft terug welke ‘gouden tip(s)’ hij mee naar huis neemt.

Locatie

De netwerkdagen worden op verschillende locaties gehouden, altijd op locatie die interessant is voor het thema of de doelgroep. Het voordeel van rondreizen is dat je ook de specifieke sfeer van de locatie en de gastorganisatie kan ervaren. Het is aan de gastorganisatie om daar zo creatief mogelijk invulling aan te geven. Dat kan door samen wat te gaan bekijken maar ook door samen wat te gaan doen. Het moet in ieder geval iets zijn waarbij we niet te veel meer hoeven te praten en luisteren want dat hebben we dan al genoeg gedaan. Binnen mag maar even naar buiten is ook fijn. Als het beter past kan het veldbezoek ook na de lunch geprogrammeerd worden.Dagvoorzitter
De dagvoorzitter draagt zorg voor een goede introductie en afronding van het thema met een korte inleiding en een korte samenvatting van de dag. Hij begeleid de sprekers, organiseert de intervisie, bewaakt de tijd en modereert tussentijdse discussies en netwerkmomenten. Hij onderhoud contact met de gastorganisatie over de logistiek van de dag en is eindverantwoordelijk voor een goed verloop van het programma.

Lunch en borrel 

Het heet niet voor niks een netwerkdag dus de lunch en borrel zijn ook belangrijke momenten. De dagvoorzitters laten de teugels dan wat vieren maar kunnen ook arrangeren middels een tafelschikking, een speed date of een speakers corner.Een netwerkdag is geslaagd als een aantal van onderstaande doelstellingen is gehaald:

  • één of twee deskundige sprekers geven een inspirerende reflectie op het betreffende thema;
  • deelnemers delen hun ervaringen met betrekking tot het thema (en het werk in het algemeen) op een gestructureerde manier en op verschillende niveaus: denken (inleiding), voelen (veldbezoek) en willen (intervisie);
  • koplopers in het netwerk van CAL-XL en nieuwe belangstellenden kunnen elkaar op een informele manier ontmoeten;
  • CAL-XL, de regionale partners en de gastorganisatie kunnen zich profileren.

Samenwerken?
CAL-XL organiseerde netwerkdagen altijd samen met regionale en locale partners. Heb je een thema of een aansprekende locatie schroom van niet om contact op te nemen!

 

 

 

Donna Risa