Afstemming database met Corpovenista

25 januari 2011

De ontwikkeling van de databank van CAL XL is in volle gang. Naar verwachting is het instrument medio 2011 in de lucht. CAL XL werkt nu ook samen met de ontwikkeling van een experimentele databank voor andere projecten binnen stedelijke vernieuwing. Beide databanken zijn voor een deel gebaseerd op de zogenaamde Effectenarena die door Jochem Deuten van Quatro Advies is ontwikkeld binnen het project Wijken van waarde (KEI).

Jochum Deutem is al als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van de CAL XL databank. Daarnaast heeft hij een opdracht van Corpovenista om een databank te ontwikkelen voor succesvolle interventies in wijkontwikkeling. In een eerder stadium is afgesproken om de ontwikkeling van beide databanken zoveel mogelijk te integreren, zodat er gezamenlijk gewerkt kan worden aan een ‘lingua franca’ voor wijkinterventies. Die kans doet zich nu voor. 

Corpovenista (‘corporaties vernieuwen de stad’) is een samenwerkingsverband van acht grote woningcorporaties: Aedes, Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) en onderzoeksgroepen van de universiteiten van Utrecht en Amsterdam. Samen initiëren zij van 2004 tot 2007 onderzoek en kennisuitwisseling op het terrein van het functioneren van stadswijken, kansen voor duurzaamheid bij stedelijke vernieuwing, voorraadbeleid, ‘branding’ van stadswijken, herhuisvesting, en de organisatie van de stedelijke vernieuwing. Aan de hand van vergelijkend onderzoek in concrete praktijksituaties worden wetenschappelijke inzichten verdiept en worden bouwstenen ontwikkeld met een brede toepasbaarheid in het veld van de stedelijke vernieuwing. Het onderzoeksprogramma Corpovenista is onderdeel van het wetenschappelijk programma binnen het Habiforum-kennisontwikkelingsprogramma Vernieuwend ruimtegebruik.

Lees meer >>

Jasmina Ibrahimovic