CAL-XL onderzoek update

27 maart 2013

CAL-XL gaat ook vanaf 2013 door met verschillende onderzoekstrajecten. Lees hieronder een update...

Projectonderzoek
In het voorjaar van 2013 starten er drie onderzoeksprojecten: ZID theater/Over de werelddaken (Amsterdam), Hoogheemraadschap Noorderkwartier (Schagen) en SOAP/Rooftoptiger (Maastricht). Deze onderzoeken bestaan uit de voor CAL-XL kenmerkende combinatie van methodiekbeschrijving (projectscan) en effectmetingen. In de uitvoering en/of de begeleiding van deze onderzoeken zitten Ingrid Docter, Sandra Trienekens en Sikko Cleveringa. Susan Verbeij (student sociale geografie) ondersteunt deze projecten als stagiaire en doet zelf onderzoek naar duurzaam cultureel burgerinitiatief.

Cultuurimpuls 2.0
In Brabant, Rotterdam en inmiddels ook in Kosice (ECoC 2013) werkt CAL-XL nog steeds gestaag aan de ontwikkeling en uitvoering van een participatieve baseline en impact study voor een meerjarige gebiedsgerichte cultuurimpuls in wijken. In het voorjaar starten we in Eindhoven in een aantal buurten in Woensel Noord, in Den Bosch in De Bartjes en in Rotterdam in Hillesluis. De methodiek staat kort beschreven in CAL-XL dossier 22. De bij dit onderzoek gehanteerde indeling van acht type sociaalartistieke intervenies wordt dit voorjaar getoets op zowel de praktjk als op wetenschappelijke theorien door onderzoeksstagiaire Francine Nijp (RUG).

Wetenschappelijk onderzoek: Binnenkort call for papers voor symposium en publicatie!
De onderzoeksgroep van CAL-XL organiseert in principe ieder jaar in een wetenschappelijk symposium en streeft naar publicatie van onderzoekspapers in een peerreviewed wetenschappelijk magazine. In juni 2012 werd het symposium ‘Strijdpunten in en over community arts‘ georganiseerd i.s.m. Arts in Society van de Universiteit Groningen. De volgende editie wordt in principe georganiseerd i.s.m. Alterra (WU) op 11 en 12 december in Kosice, culturele hoofdstad van Europa in 2013 (Slowakije). Paralel daaraan werken Quirijn van den Hoogen (RUG), Ruth Benschp (Hogeschool Zuyd) en Sandra Trienekens (Urban Paradoxes / UvA) aan een themanummer over community arts, met bijdragen van onderzoekers uit verschillende wetenschappelijke disciplines. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie (Krisis.eu), is de beoogde uitgever.

NWO aanvraag
In navolging van de CAL-XL onderzoeksbijeenkomst in november 2011 werken Quirijn van den Hoogen (RUG), Ruth Benschp (Hogeschool Zuyd) en Sandra Trienekens (Urban Paradoxes / UvA) aan een onderzoeksvoorstel dat wordt ingediend bij NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijke Onderzoek). Het beoogde onderzoek wil - in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en het veld - kunstwetenschappelijke en sociaalwetenschappelijke theorieën over de relatie tussen kunst en samenleving verbinden, tot een verklaringsmodel en onderzoeksmethodiek komen die de uiteenlopende waarden van community arts recht aan doen. Het onderzoeksvoorstel wordt in het najaar 2013 ingediend.

Reinventing European Citizenship through Art
CAL-XL organiseert op 21 juni 2013 in het kader van de internationale community arts conferentie van de Vrede van Utrecht een seminar over de missie en visie van regionale en landelijke platforms voor sociaalartistiek werk. Dit seminar krijgt een internationaal vervolg in 2013/2014 in West Bromwich (mobilizing artists), Eindhoven (mobilizing civil society), Kosice (mobilizing research) en Genk (mobilizing gouvernment). Een en ander is afhankelijk van financiering vanuit het programma Europe for Citizens. De partners van CAL-XL zijn Alterra, DEMOS, Multistory en SPOTs.

Lees meer over de onderzoeksagenda van CAL-XL >>

Donna Risa