translate share

Kunst in mijn Buurt

Programma in de gemeente Deventer

Kunst in mijn Buurt wordt aangejaagd door de cultuurmakelaar van Deventer. Zij staat open, pikt ideeën en signalen op en legt een basis voor initiatieven die leven en passen bij de plek en de mensen die er wonen, werken en recreëren. Vanuit een creatieve benadering worden ogen geopend, mensen gestimuleerd en uitgedaagd om mee te doen.

Veerkracht

Kunst in mijn Buurt creëert kansen voor versterking door actief in te spelen op ontwikkelingen en door nieuwe paden te bewandelen. Veerkracht is hierbij het sleutelwoord. Na jaren van voornamelijk activiteiten aanjagen in Rivierenwijk en Keizerslanden, is het programma vanaf 2011 uitgebreid met activiteiten in het Rode Dorp, Voorstad-Oost, Burgersdijk, Knutteldorp en het buitengebied.

Doelstellingen 2013-2016

Voor de komende jaren heeft het programma de volgende doelstellingen:

 • cross-overs maken tussen bewoners, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, het lokale bedrijfsleven, disciplines, artistieke professionals en amateurs;
 • initiatieven uitbreiden door meer disciplines aan het programma te verbinden, zoals muziek en dans;
 • de bestaande samenwerking met het Servicepunt Amateurkunst Deventer (SAD) en het lokale bedrijfsleven verstevigen;
 • de groei van zoveel mogelijk sociaal-artistieke culturele ondernemingen en initiatieven tot zelforganisaties stimuleren en eraan bijdragen;
 • nieuwe kansen voor financiering en cofinanciering aangrijpen;
 • behaalde resultaten beter verbeelden en zichtbaar maken;
 • cultuurmakelen: doen en durven, kansen grijpen, ondernemen.

Contactpersoon voor dit programma

Annemarie van der Vegt
0570-66 50 94
annemarie@kunstcircuit.nl

Cultuuraanjager

Annemarie van der Vegt

Programma-eigenaar

KC De Leeuwenkuil, afd. Bureau Kunstcircuit

Website(s)

Locatie(s)

Deventer

Looptijd programma

jan 2001 - dec 2016

Sectoren

i

De projecten die binnen dit programma worden uitgevoerd, liggen vooral op het raakvlak van cultuur en...

 • stedelijke ontwikkeling
 • plattelandsontwikkeling
 • onderwijs (binnenschools)
 • onderwijs (buitenschools/brede school)
 • welzijn/jeugd
 • welzijn/opbouwwerk
 • welzijn/senioren
 • economie/arbeid

Positionering

i

Dit programma heeft vooral invloed op het gebied van...

 • gemeentelijke overheden en fondsen (intendant)
 • maatschappelijke en culturele instellingen/professionals (cultuurmakelaar)

Financiële slagkracht

i

Het bedrag geeft een indicatie van het bedrag dat jaarlijks is gereserveerd voor de uitvoering van projecten binnen het programma.

meer dan € 50.000

Impact

i

De impact geeft een indicatie van het aantal projecten dat per jaar binnen het programma wordt uitgevoerd, en het totale budget dat daarin omgaat. Het gaat om projecten waaraan het programma (mede) een bijdrage levert in de vorm van substantieel advies en/of cofinanciering.

Projecten: 22
Omzet: € 175000 per jaar